ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಶೇಖರಣೆ
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು